Een generatie in de problemen, hulp is nodig en beschikbaar! 

Er is een serieuze verandering gaande, vooral bij jongvolwassenen. Nog nooit is er een generatie geweest die zoveel onzekerheid, angst en stress ervaart als de jongeren van deze tijd. Dit zorgt voor stressklachten, depressies en zelfs burn-outs waardoor jongeren problemen hebben op school en in het dagelijkse leven en het leidt tot schadelijke medicalisering. 

De cijfers geven een ontluisterend beeld: Volgens het CBS was vorig jaar 18 procent van de 12- tot 25-jarigen ‘psychisch ongezond’. Dat komt neer op 488.000 jongeren. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. Corona heeft dat versterkt, maar het is niet alleen aan Corona te wijten. 

Het probleem dat zich aandient, is op deze schaal nog nooit gezien in een generatie en dit kan grote gevolgen hebben voor onze maatschappij. De belangrijkste oorzaak is een slecht zelfbeeld, waardoor deze groep geen grip krijgt op de toekomst. Jongeren hebben veel autonomie, maar weten niet hoe daarmee om te gaan. We zijn rijker dan ooit maar onze kinderen ervaren meer angst en stress dan ooit.

Hier moeten we iets aan doen. We moeten de welvaartparadox doorbreken!

We zijn Project Fl!nk gestart omdat we een tegenbeweging op gang willen brengen en dit proces willen stoppen in het belang van de jongeren zelf én de maatschappij.

Het is namelijk mogelijk om jongeren vaardigheden bij te brengen waardoor zij (mentaal) weerbaarder zijn tegen de nadelen, verleidingen en overweldigende mogelijkheden die welvaart ons brengt en de druk die de huidige maatschappij hun oplegt. Zodat ze zichzelf kunnen zijn, eigen keuzes kunnen maken en de voordelen van welvaart en de vrije wereld opwegen tegen de nadelen.

Met ons Project Fl!nk initiatief nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaan we preventief te werk. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan dit initiatief en samen het verschil te maken.  

 

Oorzaak in plaats van symptoom

Project Fl!nk is ontstaan uit het vitaliteitsinstituut Chivo, dat al ruim 18 jaar actief is op het gebied van vitaliteitsmanagement en uitsluitend gebruikmaakt van wetenschappelijk onderbouwde methodes. Het instituut is tot de conclusie gekomen dat het huidige aanbod aan weerbaarheidsprogramma’s overwegend de symptomen adresseert. 

In veel gevallen gaat het dan om de reactie op sociale media en prestatiedruk, zoals ook beschreven is in een recent HBSC-rapport dat het welbevinden van jongeren volgt. Natuurlijk kan men helpen om te relativeren, zodat men de gedachten om kan buigen, maar veel zinvoller is gebleken om naar de onderliggende problematiek te kijken.

Meer dan 50 jaar sociaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wat we zien,  symptomen zijn van iets onderliggends, namelijk waardigheid. Wij hebben dat onderzoek vertaald naar een concrete preventieve aanpak voor de bovengenoemde problematiek: Het EZY-programma.

Waardigheid voor weerbaarheid

Het EZY-programma bestaat grotendeels uit het versterken van de waardigheid, zodat de jongeren weerbaarder worden. Waardigheid bestaat uit twee componenten, namelijk het bevredigen van basisbehoeften en moraliteit. Als de jongeren vaardigheden aanleren om hun eigen basisbehoeften op morele wijze te bevredigen en de omgeving hierin steun biedt, dan neemt de weerbaarheid toe. Dat is het fundament van het EZY-programma. 

Als de weerbaarheid toenneemt, dan leidt dit automatisch tot meer motivatie, verhoogde eigenwaarde, meer sociaal gedrag, gevoel van zingeving, meer vitaliteit en een toename in welbevinden, zo laten talloze wetenschappelijke experimenten zien. 

Het maakt de druk niet minder, maar de ervaring van druk wel. Het betekent ook niet dat jongeren onkwetsbaar worden, maar wel veel beter bestand zijn tegen druk. 

Het accent op de onderliggende factoren van waardigheid, dat meer dan tweederde van ons programma beslaat, maakt onze aanpak uniek.

Toepassen

Naast het generieke deel van weerbaarheid, besteden we natuurlijk ook aandacht aan vaardigheden die ingezet kunnen worden in specifieke situaties, zoals sociale media en prestatiedruk. Hier draait het, naast bewustwording, vooral om leren hoe je basisvaardigheden kunt inzetten om met die specifieke druk om te gaan. 

Dat draagt niet alleen bij aan de competenties, maar het helpt ook bij het internaliseren (integreren met het eigen waardensysteem), zodat het een onderdeel wordt van hun eigen identiteit. Het ontwikkelde programma kent daarom in alle fases een praktisch karakter waarin vaardigheden geleerd en getoetst worden. 

Aanpak op school: het EZY-lesprogramma

We bieden een lesprogramma voor scholen met een fysieke en een online component, speciaal gericht op de doelgroep. We maken daarbij voornamelijk gebruik van videomateriaal, praktijkopdrachten en gamification. 

Via de online omgeving (het Empowering ZYlennials (EZY) platform) wordt theorie en huiswerk gepresenteerd. Tijdens 10 fysieke lessen op school, gewoon in de klas in groepen van 10-15 leerlingen, worden de gepresenteerde theorie en het huiswerk geoefend. Hierdoor wordt er niet alleen kennis en inzicht overgedragen, maar worden beiden ook in de praktijk geleerd, zodat het beter beklijft. Het EZY-programma sluit aan bij diverse leerlijnen.

De jongeren kunnen het geleerde direct toepassen, ook buiten de les. In de online omgeving werkt de leerling zelf de voorbereiding door en worden kennis- en andere testen afgenomen, gekoppeld aan de opgestelde eindtermen. Zo kunnen we de voortgang meten en wordt de training toetsbaar. De school krijgt inzicht in de resultaten lopende het traject en de leerling ontvangt na afloop een persoonlijk certificaat en aandenken. Nazorg verloopt via het online platform. 

Alle betrokken docenten en mentoren krijgen bovendien een introductieworkshop voordat we gaan starten met de trainingen, zodat zij op de hoogte zijn van de aanpak en deze vanuit de school goed kunnen begeleiden. Wij leveren de trainers en het materiaal, maar we werken in nauwe samenwerking en afstemming met de school, zodat het toepassen van de vaardigheden doorgaat en gestimuleerd wordt, ook als wij er niet zijn.

LEERDOELEN

Het programma van 10 lessen is opgedeeld in 3 blokken. Hieronder is weergegeven hoe die blokken eruit zien en wat de bijbehorende leerdoelen zijn. Deze doelen worden getoetst.

LEERDOEL BLOK 1: Bepalen wat jou in beweging zet

Na blok 1 kunnen de leerlingen:

  • nauwkeurig aanvoelen wat echt leuk en interessant is
  • benoemen waarin ze uitgedaagd willen worden (meesterschap willen ervaren)
  • flow ervaren in hun dagelijks leven door de combinatie van interesse en meesterschap

LEERDOEL BLOK 2: Beter leren samenwerken

Na blok 2 kunnen de leerlingen:

  • uitleggen welke mensen en groepen belangrijk voor ze zijn
  • hun relaties met anderen versterken
  • de samenwerkregels toepassen in verschillende situaties en groepen
  • consent toepassen voor henzelf en de ander

LEERDOEL BLOK 3: Obstakels leren overwinnen

Na blok 3 kunnen de leerlingen met behulp van het Skills for Life Stappenplan vertellen hoe ze goed om kunnen gaan met moeilijke situaties:

  • op school
  • thuis
  • in nieuwe situaties

WAT MAAKT ONS UNIEK?

We bestrijden geen symptomen maar investeren preventief in het fundament

Wetenschappelijke onderbouwde aanpak, gebaseerd op 18 jaar ervaring en onderzoek

Onze trainers zijn aantoonbaar opgeleid voor dit doel (curriculum)

Hybride aanpak met gamification

We verantwoorden de kwaliteit van onze lessen en de resultaten per leerling

We meten een mentaal harnas aan en leren hoe dat sterk te houden

We bieden nazorg aan via het online platform

BASISBEHOEFTEN, MORALITEIT, EIGENWAARDE en WAARDHIGHEID

WAARDIGHEID

Waardigheid is een rechtsfilosofisch begrip dat onderdeel uitmaakt van de Nederlandse grondwet, artikel II-61. Daarin staat het volgende (2004): “De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd”. Het beginsel van de menselijke waardigheid is vastgelegd in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. Het belang van de menselijke waardigheid wordt vaak besproken in de rechtspraak. Vooral in zaken waarbij men ongewild wordt betast, van vrijheid wordt beroofd of op een andere manier wordt vernederd. Waardigheid heeft dan ook een sterke verbinding met zelfbeschikking, oftewel het maken van vrijwillige keuzes. Waardigheid krijg je niet, je hebt het. Het is inherent aan mens zijn.

 

Hoewel men in de rechtspraak vaag is over wat waardigheid precies is, heeft een halve eeuw wetenschap veel opgeleverd en kunnen we het langzamerhand concreet invullen. Het bestaat uit twee componenten, nl basisbehoeften en moraliteit. Waardigheid gaat over waarde, eigen waarde. De vraag is hoe je dit uitdrukt in kwantiteit. Als het gaat om de eigen waarde, dan heeft dat een relatie met de behoeften. Men wil bevredigen wat men waardig is. Lukt dat niet of is er zelfs sprake van frustratie van die basisbehoeften dan leidt het tot allerlei ziektesymptomen waaronder stress, angst, lage eigenwaarde, gebrek aan veerkracht, chronische pijn, etc. Als men de behoeften niet gezond kan bevredigen, dan zal men een ongezonde manier zoeken om deze te bevredigen. Het draait dus niet alleen om dat men de behoeften bevredigt, maar ook hoe. Hier komt moraliteit om de hoek kijken. Moraliteit is al millennia onderwerp van discussie onder filosofen en theologen, maar ook daar heeft wetenschap de afgelopen halve eeuw grote slagen gemaakt. Moraliteit is ontstaan uit de noodzaak om samen te werken. Mensen zijn niet egoïstisch, maar willen samenwerken. Daarom is het beeld van de homo economicus ook zo eng, want het is 1-dimensional. Het voorspelt ook slecht. Als mensen samenwerken, dan kunnen ze elkaar basisbehoeften veel beter bevredigen, ook die van autonomie. Er is geen homo economicus, er is homo collaboratus, de samenwerkende mens. Basisbehoeften vertellen wat je moet doen, moraliteit hoe. Als dat lukt, dan neemt je eigenwaarde automatisch toe en daarmee ook je waardigheid. Dat leidt tot het gevoel van vitaliteit, maar ook zingeving, weerbaarheid, etc.

IJsberg weerbaarheid door waardigheid

Samen het verschil maken?

Joppe van der Heijden

Joppe van der Reijden

Project Fl!nk

Hoofdstraat 69

3971 KD Driebergen-Rijsenburg

info@projectflink.nl